The Hub Site Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi Üye Gizlilik Ve Çerez Politikası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak The HUB Site Yönetim Hizmetleri Anonim Şirketi (“theHUB”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Hangi Kişisel Verilerin İşleneceği

Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “Kişisel Veri” ifadesi aşağıda yer alan bilgileri tanımlamaktadır.

theHUB, üyelik aşamasında theHUB’ın sağlamakta olduğu üyelik modellerinden birini seçerek üye (“Üye”) olan gerçek kişilerin elektronik ve fiziki ortamda sağlanan kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, üye bilgisi, üye işlem bilgisi, görsel/işitsel veri, işlem güvenliği bilgisi, risk yönetimi bilgisi, lokasyon bilgisi ve pazarlama bilgisine ilişkin verileri işlemektedir.

Kanun’un 3 ve 7. maddesi uyarınca, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, Kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan hükümler ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

theHUB, https://thehub.work/ internet sitesinin (“Websitesi”) üyeler tarafından kullanılması esnasında bu kullanım ile ilgili bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerez (Cookie) üzerinden elde edebilmektedir. theHUB internet sitesi vasıtasıyla sunulmakta olan hizmetlere erişim ve kullanım alışkanlıklarının tespit edilmesi için çerez yoluyla IP bilgileri toplanmaktadır.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

 • Üyeliğiniz kapsamında toplanan ya da theHUB internet sitesi kullanımınız sırasında oluşturulan kişisel verileriniz;
 • Üye’nin theHUB tarafından sunulan hizmetlerden faydalanabilmesi,
 • theHUB tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması,
 • theHUB’ın ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • theHUB tarafından sunulmakta olan hizmetlerin iyileştirilmesi için gerekli olan faaliyetlerin doğasından kaynaklanan işlemlerin yerine getirilmesi,
 • Üyeler’in internet sitesinden ve theHUB’ın Üyeler’ine sağlamakta olduğu çalışma alanlarından daha etkili şekilde faydalanabilmesi için gerekli faaliyetlerin planlanması ve icrası,
 • İş ortakları ve/veya tedarikçilerin bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve iş ortakları ve/veya tedarikçilerle ilişkilerin yönetimi,
 • theHUB’ın sunmakta olduğu hizmetlere bağlılık oluşturulması ve/veya arttırılması süreçlerinin planlanması ve/veya icrası kapsamında theHUB’ın sunduğu hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin tanıtılması ve bu doğrultuda Üyeler’e gerekli bilgilendirmelerin yapılması,
 • Üye deneyiminin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetlerin icrası (iletişim yönetimi süreçlerinin geliştirilmesi, memnuniyet anketlerinin yürütülmesi),
 • theHUB tarafından yürütülen faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • theHUB yerleşkeleri ve/veya ortak ve çalışma alanlarının güvenliğinin temini

amaçlarıyla (“Amaçlar”)

Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde işlenebilecektir.

theHUB, analitik amaçlı kullanılan segmentasyon ve pazarlama amaçlı çerezler de dâhil olmak üzere çerezler (Cookie) kullanabilecek ve bu kapsamda veri işleyerek üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere iletebilecektir. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere cihaza gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi veya cihaz hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak internetin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, internet sitelerini ve/veya mobil uygulamaları zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin herhangi bir internet sitesini ve/veya mobil uygulamayı hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı gibi kullanıcı davranışlarının tespitine yönelik istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak Kullanıcı dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz sadece şirketimiz tarafından işlenmekte, yasal zorunlulukların getireceği herhangi bir sebep haricinde, herhangi bir üçüncü kişi/kuruma aktarılmamaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen Amaçlar doğrultusunda elektronik/fiziki ortamda Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak Websitesi üzerinden, üyelik esnasında veya üçüncü tarafların aracılığıyla toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı Ahlatlıbel Mah. 1902. Sok. No:43, Çankaya, Ankara, Türkiye adresine yazılı olarak veya mevzuat/ Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen diğer yöntemler ile iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.